مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بل اصغر قاید امینی 2200 55
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دازثمر حامد اونق محمد خوجملی 1000 50
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرام امین صبا قاید امینی آرمین آق آتابای 1000 50 6 01:18.94
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دازثمر عبدالناصر و عمر و محمدامین اونق محمد خوجملی 1200 50
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آیدینا کاکا و حاجی قربان پقه امین محمدی 1200 50 9 01:13.88
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دازثمر یاشار و سولماز و صفیه اونق رامین قهرمان 1550 50 8 01:41.82
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
استاربوی2 ناصر یلقی 1200 54
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
دازثمر یاشار و سولماز و صفیه اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 6 01:01.92
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تی روژ متین حاجی قوجق نورمحمد بهادر 1200 50 7 01:31.31
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بل اصغر قاید امینی محمد خوجملی 1000 54 3 01:12.10
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت 1200 55
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
استاربوی2 ناصر یلقی نورمحمد بهادر 1600 52 4 01:59.97
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت پیمان قلرعطا 1600 55 9 01:45.86
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
استاربوی2 ناصر یلقی نورمحمد بهادر 1200 52 2 01:26.27