مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نفیس مهندس صفا کلته امان محمد قلرعطا 1000 52.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی بنیامین جرجانی 1000 50.0 3 01:03.710