مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بارون حاج عبدالکریم ناعمی آق اویلی بشگرد 1550 52 9
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بارون حاج عبدالکریم ناعمی رامین قهرمان 1000 52 4 01:01.24
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نازجرن احمد گرگانی نیا رامین قهرمان 1200 50 8 01:16.81
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کمال دالی جه عطا 1000 55 3 01:01.60