مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
الوتک امان ناظری 1000 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
الوتک امان ناظری عید محمد غراوی 1200 52 3 01:16.06
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
الوتک امان نظری عید محمد غراوی 1000 52 10 01:06.65