مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بادیگارد مرحوم حاج میرزا هیوه چی مهرداد خوجملی 1000 52.0 2 01:05.090