مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
لان زا عاشور لخی جواد آچاک 1600 54.0 9 01:48.070
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آی وکس آرمان پقه و ابراهیم جهانگیری رامین قهرمان 1000 52.0 9 01:03.580
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
پهلوان باشگاه رایان هورس پیشوا جواد آچاک 1000 53.0 3 00:59.210