مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی بنیامین جرجانی 1000 50 3 01:08.47