مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ضد تری دکتر رزیتا امیری فر کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 01:03.270