مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری آق اویلی بشگرد 1600 53.0 3 01:58.310
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
جواهر مهران مهندس معظمی 1600 52.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آی سیلا سراج الدین و یاسین جاهد 1000 50.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری محمد خوجملی 1550 52.0 1 01:55.360
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
الماس ارازقلی خوجملی و نادر نوری محمد خوجملی 1200 51.0 3 01:24.740
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری محمد خوجملی 1000 51.0 3 01:12.450
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب انفاس 1000 50.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی پیمان قلرعطا 1200 50.0 9 01:18.620
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی 1200 50.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری رامین قهرمان 1200 51.0 4 01:27.540
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پلنگ خانم آسا سرمدی 1200 51.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری رامین قهرمان 1000 50.0 3 01:14.520
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی رامین قهرمان 1000 50.0 6 01:05.410