مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ماه سلطان حلیم حاجی توماچ جواد آچاک 1550 51.0 1 01:36.770
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دازقوش حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 52.0 5 01:39.440
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1200 50.0 2 01:15.300
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آل مرد ملا احمد تراج 1200 53.0
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
لیدی ناز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 01:04.400
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
تومیریس محمد ارمیا چیره نور جواد آچاک 1000 51.0 2 01:02.200
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1000 51.0 4 01:03.120
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
تومیریس محمد ارمیا چیره نور آرمین آق آتابای 1200 51.0 5 01:15.830
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آل مرد ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1200 54.0 2 01:14.840
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آل مرد ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 01:01.190
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز 1000 51.0
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ماه سلطان رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 01:00.080
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
لیلی ناز امان قلی هاشمن 1000 50.0
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
تومیریس حاج عبدالمجید گرکز آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 01:00.100