مربی رحیم بردی مهرانی
1265
281
197
163
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ماه سلطان از 36 تا 38 امتیاز حلیم حاجی توماچ جواد آچاک 1550 51.0 1 / 9 01:36.770 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دازقوش از 16 تا 22 امتیاز حامد و هادی پقه آرمین آق آتابای 1550 52.0 5 / 11 01:39.440 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
لیدی ناز از 2 تا 4 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1200 50.0 2 / 11 01:15.300 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آل مرد از 16 تا 20 امتیاز ملا احمد تراج 1200 53.0 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
لیدی ناز از 2 تا 6 امتیاز حاج سارا و رحیم نیازی آرمین آق آتابای 1000 50.0 5 / 10 01:04.400 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
تومیریس از 24 تا 30 امتیاز محمد ارمیا چیره نور جواد آچاک 1000 51.0 2 / 8 01:02.200 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ماه سلطان از 36 تا 44 امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1000 51.0 4 / 7 01:03.120 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
تومیریس از24 تا 32 امتیاز محمد ارمیا چیره نور آرمین آق آتابای 1200 51.0 5 / 8 01:15.830 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آل مرد از 8 تا 12 امتیاز ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1200 54.0 2 / 8 01:14.840 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آل مرد از 8 تا 12 امتیاز ملا احمد تراج آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 8 01:01.190 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
تومیریس از 24 تا 32 امتیاز حاج عبدالمجید گرکز 1000 51.0 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
ماه سلطان از 24 تا 32 امتیاز رشید حاجی سالاری توماچ آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 / 10 01:00.080 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
لیلی ناز از 16 تا 22 امتیاز امان قلی هاشمن 1000 50.0 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
تومیریس از 16 تا 22 امتیاز حاج عبدالمجید گرکز آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 / 8 01:00.100 -