مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
انجوی تاج محمد آخوند آتابای ستار مهرانی 1200 53.0 1 01:14.160
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
انجوی تیمور آزمون بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 01:04.080
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
انجوی تیمور آزمون کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 01:04.380