مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
شاهو عرفان و حسین نادری علی رضا گوگ نژاد 1000 54.0 4 01:11.470
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
نیتروژن بارانی ندا بارانی مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 01:16.060