مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
طاهاهورس غفار باستان ستار مهرانی 1700 54.0 2 01:49.430