مربی اراز قربان اونق
508
58
70
62
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آل مرد از 36 تا 46 امتیاز ملا احمد تراچ کمال دالی جه عطا 1600 55.0 4 / 8 (5.0) 01:43.470 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آل مرد از 36 تا 42 امتیاز مرحوم نوربردی قره ئی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 / 8 (1.0) 01:00.590 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پرگار از 24 تا 34 امتیاز محمد امین کردی پیمان قلرعطا 1200 53.0 5 / 9 (5.0) 01:13.460 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
پرگار از 16 تا 22 امتیاز مهران کردی نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 9 01:02.200 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آل مرد از 24 تا 34 امتیاز عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا نورمحمد بهادر 1000 55.0 1 / 9 01:00.840 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آژدر از 8 تا 10 امتیاز ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 53.0 -