مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آل مرد ملا احمد تراچ کمال دالی جه عطا 1600 55.0 4 01:43.470
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آل مرد مرحوم نوربردی قره ئی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 01:00.590
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پرگار محمد امین کردی پیمان قلرعطا 1200 53.0 5 01:13.460
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
پرگار مهران کردی نادر صالح پور 1000 53.0 1 01:02.200
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آل مرد عبدالعلی طهماسبی و هلدینگ ساوانا نورمحمد بهادر 1000 55.0 1 01:00.840
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آژدر ملا احمد تراچ امیر مختومی 1000 53.0