مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
پارما علیرضا تارک امان محمد قلرعطا 1700 53.0 10 02:05.240
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
پارما علیرضا تارک امان محمد قلرعطا 1000 52.0 2 01:05.920
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مستردن علیرضا تارک آرمین آق آتابای 1550 53.0 2 01:38.480
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مستردن علیرضا تارک آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 01:12.120