مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
دومنیک محمدمهدی بابالوئی 1700 52.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ریوگالکسی تولیدو پرورش اسب رادان 1700 52.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ریوگالکسی تولیدو پرورش اسب رادان بنیامین جرجانی 1600 52.0 1 01:40.400
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ریوکنزو غزل رادان 1600 54.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
دومنیک محمدمهدی بابالوئی بنیامین جرجانی 1600 55.0 1 01:42.550
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ریوکنزو غزل رادان آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:00.220
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ریوگالکسی تولیدو پرورش اسب رادان ستار مهرانی 1000 52.0 5 01:00.390
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
دومنیک محمدمهدی بابالوئی نورمحمد بهادر 1000 55.0 5 01:01.000
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ریوگالکسی تولیدو پرورش اسب رادان ستار مهرانی 1000 52.0 4 01:00.380
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ریوکنزو غزل رادان کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 00:59.390