مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
گلدن بوی ایلهان سینان و آتلی نیازی 1700 53.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی آرمین آق آتابای 1200 52.0 3 01:13.100
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ایپک سام اسکندری 1550 50.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
هج استار هاشمی و شیرازی آرمین آق آتابای 1000 52.0 6 01:01.530
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ایپک سام اسکندری مهرداد خوجملی 1200 50.0 3 01:16.570
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد آرمین آق آتابای 1200 53.0 12 01:18.400
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ایپک سام اسکندری مهرداد خوجملی 1000 50.0 5 01:05.250
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد آرمین آق آتابای 1000 53.0 10 01:07.240
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:02.370