مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
اوبلا نیاز دیوه آق اویلی بشگرد 1700 52.0 4 01:55.380
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
اوبلا نیاز دیوه آق اویلی بشگرد 1550 50.0 2 01:41.220
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
اوبلا نیاز دیوه ابوطالب چاریزاده 1200 50.0 11 01:17.310
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اوبلا نیاز دیوه ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 01:04.190