مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
یکه نور مرحوم آنه محمد خان عرازی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 3 01:15.230