مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
فونگ هج حاج نادر موحد رامین قهرمانی 1700 52.0 4 01:52.040
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
ساقه عاشور قربان پور 1000 51.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
جانام ایلیار ایزدی و محمد طاها یلمه قربان محمد اودک 1200 52.0 1 01:12.720
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
جانام محمد امین و ایلیار ایزدی قربان محمد اودک 1000 52.0 5 01:02.680