مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ریحان گل ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل آق اویلی بشگرد 1700 50.0 7 01:52.230
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
تاسارا محمد رئوف اجه کعبه وسما مهروز آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 01:04.820
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
تک آث بندر حکیم و طواق بای قانقرمه مهرداد خوجملی 1000 50.0 8 01:06.980
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
گاران استار محسن حسن قاسمی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 01:05.550
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
دمبرمز رحمان سن سبلی آق اویلی بشگرد 1550 52.0 6 01:40.810
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ریحان گل ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل رامین قهرمانی 1550 50.0 5 01:40.420
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ریحان گل ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل کمال دالی جه عطا 1200 50.0 6 01:13.490
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
شیرین صحرا همراه و حمزه صداقت هادی امین پور 1000 50.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
رونیکای امادحاجی باشقره و مرحوم حاج رجب قریشی مهرداد خوجملی 1000 50.0 3 01:04.640
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
جان دی وان پهلوان یونس پورقاز آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 01:04.490
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اوزان امان یامپی آق اویلی بشگرد 1000 56.0 7 01:01.670