مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
هج پرنس حاج نادر موحد یاسر جرجانی 1700 53.0 5 01:53.480
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رسپکت تیبل آیدین موحد 1700 50.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
رسپکت تیبل آیدین موحد قربان محمد اودک 1550 53.0 3 01:39.820
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
فونگ هج حاج نادر موحد 1550 51.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد قربان محمد اودک 1550 52.0 4 01:41.090
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آک تولقا حمید مسلم قربان محمد اودک 1000 52.0 1 01:14.330
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد قربان محمد اودک 1200 55.0 2 01:12.470
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رسپکت تیبل آیدین موحد آرمین آق آتابای 1200 52.0 3 01:12.640
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فلاور هج حاج نادر موحد قربان محمد اودک 1000 52.0 4 01:00.320
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فونگ هج حاج نادر موحد قربان محمد اودک 1000 52.0 6 01:01.450
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
رسپکت تیبل آیدین موحد قربان محمد اودک 1000 52.0 5 01:01.990
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو قربان محمد اودک 1000 51.0 4 01:11.010
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد قربان محمد اودک 1000 55.0 1 01:01.480
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد پیمان قلرعطا 1000 54.0 3 01:02.090