مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
عالم ناب ایوب خوجملی آرمین آق آتابای 1700 54.0 1 01:48.370
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
هج دنسر حسین جهاندیده آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:05.840
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ماکان دانیال طاهری کمال دالی جه عطا 1700 50.0 3 01:49.500
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
لادی راکی محمد طاها کلته آرمین آق آتابای 1700 53.0 6 01:56.530
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
لیدو سرهنگ اعظمی 1000 50.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ماکان دانیال طاهری آرمین آق آتابای 1600 50.0 5 01:43.550
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
نورآی حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی آرمین آق آتابای 1600 50.0 5 01:47.830
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
معرکه راضیه و مهسا جرجانی آرمین آق آتابای 1550 55.0 3 01:41.840
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
تامارا فرهاد ترکمنی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 01:00.470
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
لادی راکی محمد طاها کلته آرمین آق آتابای 1550 52.0 3 01:41.250
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عالم ناب ایوب خوجملی آرمین آق آتابای 1200 54.0 2 01:10.180
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فریدا متین شمسایی آرمین آق آتابای 1200 50.0 3 01:13.860
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
نورآی حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی آرمین آق آتابای 1200 50.0 1 01:15.800
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مامبو عاشور قربانپور کمال دالی جه عطا 1000 50.0 10 01:08.690
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
عالم ناب ایوب خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54.0 2 01:00.240
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی 1000 61.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
آچلیا دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 01:03.380
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
طهران عاشور قربانپور کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 01:02.050
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
لادی ماری ماریا کلته آرمین آق آتابای 1000 50.0 7 01:03.750
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
اندی هج عباس و جواد قدیری آرمین آق آتابای 1000 54.0 2 01:02.350
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
تامارا فرهاد ترکمنی آرمین آق آتابای 1000 55.0 3 01:01.870
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
نورآی حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 01:04.620
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
تامارا فرهاد ترکمنی آرمین آق آتابای 1000 51.0 1 01:00.920
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اندی هج عباس و جواد قدیری آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 01:02.330