مربی فرهاد اورگلی
78
3
4
8
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بادیگارد از 16 تا 22 امتیاز مرحوم حاج میرزا هیوه چی متین جرجانی 1700 52.0 3 / 9 (2.0) 01:51.600 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
طوفنده کالیفورنیا کروم از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری متین جرجانی 1700 53.0 3 / 11 (4.0) 01:55.110 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
بادیگارد از 16 تا 22 امتیاز عبدالله هیوه چی متین جرجانی 1600 52.0 4 / 7 (14.5) 01:45.200 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
طوفنده کالیفورنیا کروم از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری قربان محمد اودک 1550 53.0 4 / 10 (8.5) 01:42.850 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
بادیگارد از 12تا 14 امتیاز عبدالله هیوه چی پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 7 (5.0) 01:13.840 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
طوفنده کالیفورنیا کروم مبتدی و نبرده یوسف ایگدری قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 11 (3.5) 01:04.580 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
بادیگارد از 10 تا 14امتیاز عبدالله هیوه چی مهرداد خوجملی 1000 53.0 4 / 10 (6.0) 01:03.170 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
سی کاس مبتدی و نبرده ایمان و برهان گوگ زاده مهرداد خوجملی 1000 52.0 6 / 9 01:06.910 -