مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
آلتون آتا احسان و تقی افق عطا نادر صالح پور 1000 51.0 2 01:03.660
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آلتون آتا احسان و تقی افق عطا عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 51.0 7 01:04.220