مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
اوچربانو عرشی وجدانی و داود مهرانی پیمان قلرعطا 1700 50.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
فلوریا عزیزی علی و نگار عزیزی رامین قهرمانی 1000 50.0 3 01:03.030
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
اوچربانو عرشی وجدانی و داود مهرانی بنیامین جرجانی 1600 52.0 2 01:44.910
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
اوچربانو عرشی وجدانی و داود مهرانی کمال دالی جه عطا 1550 51.0 1 01:40.890
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پانامرا حاج محمد سلطانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 01:00.160
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
اوچربانو مرحوم عرشی وجدانی و دکتر طوی محمد مهرانی بنیامین جرجانی 1000 51.0 4 01:03.910