مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ویلسون فرناز خراسانی کمال دالی جه عطا 1700 53.0 3 01:52.980
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
راسپینا فرناز خراسانی 1000 50.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد فیض الله 1200 53.0 4 01:14.130
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد فیض الله 1000 52.0 3 01:02.720
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
لندی مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 01:01.170