مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
شیمبو مجید و عزیز متمکن آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 01:07.490
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
آتیک امید و ایلیاد اوده آق اویلی بشگرد 1700 54.0 3 01:49.470
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
گیورگی امید بدراقی آق اویلی بشگرد 1700 55.0 6 01:53.280
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
شسلی وا امان بدراقی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 01:05.410
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
چکامه سرکار خانم گلدوست قربان محمد اودک 1600 51.0 6 01:50.550
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
گیورگی امید بدراقی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 1 01:12.920