مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ژاکلینا شاه عبدالعظیم تاتاری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 01:00.600