مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ایوانکا آرتین ایگدری آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 01:07.030
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ایوانکا آرتین ایگدری 1000 50.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
چشم آبی 2 علی و رادوین ارازلی 1000 50.0