مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
بوکی دی عابد رهبر عبدالاسحاق کم 1550 50.0 5 01:46.640
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بوکی دی هانیه رهبر نادر صالح پور 1000 50.0 8 01:05.590