مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
جنی وان مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا نورمحمد بهادر 1700 52.0 3 01:50.180
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد بنیامین جرجانی 1700 53.0 4 01:52.670
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
مسترواندرفول حسین آیت اللهی بنیامین جرجانی 1700 53.0 6 01:54.070
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
جنی وان مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا نورمحمد بهادر 1600 53.0 2 01:42.660
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
ماریل ظهرالدین یارعلی آرمین آق آتابای 1000 50.0 8 01:05.000
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد پیمان قلرعطا 1550 53.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مسترواندرفول حسین آیت اللهی پیمان قلرعطا 1550 52.0 5 01:42.670
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد پیمان قلرعطا 1200 53.0 6 01:13.430
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مسترواندرفول حسین آیت اللهی پیمان قلرعطا 1000 53.0 5 01:01.400