مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
فرانکل مرحومان حاج رجب محمد باستان قربان محمد اودک 1600 54.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ترکمن بیوتی مرحوم حاج رجب قریشی و حاجی صفر نظری بنیامین جرجانی 1000 50.0 3 01:05.830
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
فرانکل مرحومان حاج رجب محمد باستان عبدالرحیم آرامیده 1200 54.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
فرانکل مرحومان حاج رجب محمد باستان بنیامین جرجانی 1000 54.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
من بولت محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 01:03.500