مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ایلوسیو حاج رحمان سوقی بنیامین جرجانی 1000 59.0 2 00:59.790