مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
شه راد مرحوم آنه بای خوجم لی کمال دالی جه عطا 1700 53.0 2 01:48.530
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مایا گل حاجی مهدی آخوند حبیبلی آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 01:07.760