مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بلک هورس حاج خلیل ایری 1000 50.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
سامرسا حاجی گراد دوجی آق اویلی بشگرد 1700 53.0 1 01:49.190
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
سامرسا حاجی گراد دوجی آق اویلی بشگرد 1600 51.0 2 01:43.100
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
راک استار طاهر امیری آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 01:05.990
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
سامرسا حاجی گراد دوجی آرمین آق آتابای 1200 55.0 2 01:12.680
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
میراث بندر سرهنگ نورالله ایلیاتی آق اویلی بشگرد 1200 51.0 4 01:12.950