مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
خان یلمه حاج رجب یلمه قربان محمد اودک 1700 57.0 7 01:54.630
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
خان یلمه حاج رجب یلمه 1600 57.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
داکسی دکتر حسین رحمانی مهدی صداقت 1200 52.0 9 01:15.630