مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
جان بابا حکیم و عبدی کلته پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 01:03.240