مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
طاهانور مرحومان ابراهیم آتابای و آنه چیره نور بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 01:01.970