مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
گریفین خانم تکتم اسلامی رامین قهرمان 1700 52.0 10 02:04.240
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
سلنا محمدحسین ساوجی 1700 50.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
رد شدو محمد حسین ساوجی کمال دالی جه عطا 1550 52.0 1 01:36.180
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رد شدو محمد حسین ساوجی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 01:00.010
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
سلنا محمدحسین ساوجی نورمحمد بهادر 1000 50.0 4 01:02.760