مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سی کاس معید اسکندرلی قربان محمد اودک 1200 52.0 6 01:18.230