مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
داشقین اسماعیل و اسحاق زایدلی یعقوب انفاس 1000 52.0 2 01:05.620
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ضد تری دکتر رزیتا امیری فر بنیامین جرجانی 1700 51.0 7 01:56.540
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ضد تری دکتر رزیتا امیری فر ستار مهرانی 1000 51.0 5 01:03.980
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
ضد تری دکتر رزیتا امیری فر کمال دالی جه عطا 1000 51.0 8 01:04.360