مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
جیران صحرا محمد ساعی نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 01:07.960
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
کارانوس عبدالقیوم مرادچله 1000 52.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
سان اسکای عابد و عامر مراد چله رامین قهرمان 1550 51.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سان اسکای عابد و عامر مراد چله پیمان قلرعطا 1200 51.0 10 01:17.290
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
سان اسکای عامر و عابد مراد چله آق اویلی بشگرد 1000 50.0 2 01:04.220