مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد فیضی 1400 51.5 4 01:34.290
هفته هفتم تهران
1397/07/06
هیمالیا بهداد گلدوست نورمحمد فیضی 1000 56.5 2 01:00.800
هفته ششم تهران
1397/06/30
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد فیض الله 1400 50.0
هفته پنجم تهران
1397/06/23
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد فیض الله 1000 50.0 2 01:02.120
هفته چهارم تهران
1397/06/16
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد فیض الله 1000 54.0 1 01:02.700