مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
لیدی ناز سارا نیازي محمد خوجملی 2200 54.0 11 02:36.211
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
سیتی دنسر سهیل کوسلی و منصور تراچ قربان محمد اودک 1700 55.0 2 01:47.686
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
اوکیا محمدرضا و ساراگلی و جبرئیل و ساجده کلته امیر مختومی 1000 52.0 7 01:03.538
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
بیوتی آرچ یزدان و پویان احمدی آرمین آق آتابای 1200 54.0 3 01:12.157
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
لیدی ناز سارا نیازي موسی محمدی 1600 51.5 6 01:46.021
هفته شانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/25
سیتی دنسر محمد احمدی و سهیل کوسلی کمال دالی جه عطا 1550 57.0 4 01:38.533
هفته پانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/12
دوردونه امید دلجویی و کاکاجان ساریخانی قربان محمد اودک 1200 54.5 7 01:16.963
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
بیوتی آرچ یزدان و پویان احمدی محمد خوجملی 1000 54.0 5 01:01.307
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
سیتی دنسر محمد احمدی و سهیل کوسلی قربان محمد اودک 1200 58.0 2 01:11.878
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
آل مرد پهلوان عظیم تراچ ابوطالب چاریزاده 1000 55.0
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
دیبالا فرزاد و محمد رضا کر ستار مهرانی 1000 54.0 5 01:03.188
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
بیوتی آرچ عبدالخالق رهنی و شهروز بزمونه قربان محمد اودک 1000 54.0 1 01:03.620
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
په په حمید رضا سوری قربان محمد اودک 1200 54.0 3 01:13.654
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
سیتی دنسر محمد احمدی و سهیل کوسلی ستار مهرانی 1550 58.5 4 01:38.627
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
سیتی دنسر احد یلمه سلیم و سهیل کوسلی 1200 56.5
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
دیبالا فرزاد و محمد رضا کر ستار مهرانی 1000 54.0 3 01:02.823
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
مک سلن آنا محمد حاجی پنق قربان محمد اودک 1000 54.0 4 01:03.607
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
مک سلن آنا محمد حاجی پنق ستار مهرانی 1000 54.0 5 01:03.791