مربی اراز قربان اونق
509
58
70
62
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
لیدی ناز هندیکاپ کلاس 6 سارا نیازي محمد خوجملی 2200 54.0 11 / 11 (23.5) 02:36.211 64
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
سیتی دنسر هندیکاپ کلاس 1 سهیل کوسلی و منصور تراچ قربان محمد اودک 1700 55.0 2 / 7 (0.75) 01:47.686 110
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
اوکیا Maiden محمدرضا و ساراگلی و جبرئیل و ساجده کلته امیر مختومی 1000 52.0 7 / 10 (12.5) 01:03.538 -
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
بیوتی آرچ برنده یزدان و پویان احمدی آرمین آق آتابای 1200 54.0 3 / 9 (7.5) 01:12.157 -
هفته بیست و یکم پاییزه گنبد
1397/12/10
لیدی ناز هندیکاپ کلاس 5 سارا نیازي موسی محمدی 1600 51.5 6 / 9 (19.0) 01:46.021 68
هفته شانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/25
سیتی دنسر هندیکاپ کلاس 2 محمد احمدی و سهیل کوسلی کمال دالی جه عطا 1550 57.0 4 / 6 (0.75) 01:38.533 103
هفته پانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/12
دوردونه هندیکاپ کلاس 6 امید دلجویی و کاکاجان ساریخانی قربان محمد اودک 1200 54.5 7 / 8 (16.25) 01:16.963 56
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
بیوتی آرچ برنده یزدان و پویان احمدی محمد خوجملی 1000 54.0 5 / 6 (10.0) 01:01.307 -
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
سیتی دنسر کلاس 2 (بنچ مارک 105) محمد احمدی و سهیل کوسلی قربان محمد اودک 1200 58.0 2 / 7 (1.5) 01:11.878 103
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
آل مرد کلاس 2 (بنچ مارک 105) پهلوان عظیم تراچ ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 98
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
دیبالا Maiden فرزاد و محمد رضا کر ستار مهرانی 1000 54.0 5 / 9 (6.0) 01:03.188 -
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
بیوتی آرچ Maiden عبدالخالق رهنی و شهروز بزمونه قربان محمد اودک 1000 54.0 1 / 9 01:03.620 -
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
په په برنده حمید رضا سوری قربان محمد اودک 1200 54.0 3 / 9 (8.75) 01:13.654 -
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
سیتی دنسر هندیکاپ کلاس 2 محمد احمدی و سهیل کوسلی ستار مهرانی 1550 58.5 4 / 7 (5.25) 01:38.627 103
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
سیتی دنسر هندیکاپ کلاس 2 احد یلمه سلیم و سهیل کوسلی 1200 56.5 103
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
دیبالا Maiden فرزاد و محمد رضا کر ستار مهرانی 1000 54.0 3 / 12 (5.0) 01:02.823 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
مک سلن Maiden آنا محمد حاجی پنق قربان محمد اودک 1000 54.0 4 / 12 (8.75) 01:03.607 -
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
مک سلن Maiden آنا محمد حاجی پنق ستار مهرانی 1000 54.0 5 / 9 (9.0) 01:03.791 -