جدول مسابقات هفته 5 فصل تابستان بندرترکمن 1397/04/29

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (هندیکاپ ) (3+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1397/04/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 0.0 92
77 روز پیش 1-1-1
0-0-3/3
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی
3 0.0 82
77 روز پیش 2-6-5-1-3
2-1-2/8
اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد
4 0.0 87
91 روز پیش 5-3-3-2-1
2-1-2/11
حاجی نوری یزدانی امید یزدانی
3 0.0 79
7 روز پیش 1-1-3-6-1
1-0-3/5
محمد رضا جهان آرا و منصور دنکوب مهربان ایری
4 0.0 83
84 روز پیش 4-4-2-3-5
3-4-1/14
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
6 0.0 -
203 روز پیش 3-1-3-7-4
2-3-2/13
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی
3 0.0 96
84 روز پیش 2-1-2-1-1
0-3-3/8
خانم دکتر احدی عبدالناصر رجال
4 0.0 97
84 روز پیش ?-4-2-1-4
2-2-3/11
حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی
3 0.0 94
84 روز پیش 3-2-1-2-1
1-3-2/6
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی ) (2ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1397/04/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 0.0 -
-
0-0-0/0
منصور عابدی اراز زارعی کسلخه
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم حاج یاسین سلیمه ای رحیم بردی مهرانی
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مبین حنفی ناصر حاجی زاده
2 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج قیوم قلیچی جمشید روشنی
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم نازدردی نوشین امیر مختومی
2 0.0 -
-
0-0-0/0
فروشگاه برادران امانپور مهدی نوایی
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم طواق بردی توماچ علی اونق
2 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج اتک فیروزخواه بهمن اونق
2 0.0 -
-
0-0-0/0
حنان هنرمند منصور بای پور
3
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ ) (3+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1397/04/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 0.0 86
161 روز پیش 6-2-3-2-2
3-8-1/19
کریم چوگان اراز زارعی کسلخه
4 0.0 85
71 روز پیش 1-2-2-3-3
5-4-3/12
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده
3 0.0 124
7 روز پیش 1-1-1-1-1
0-0-7/7
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
5 0.0 106
7 روز پیش 2-2-5-7-5
3-5-4/21
عبدی پقه احمد ایری
4 0.0 105
7 روز پیش 5-5-7-2-5
3-3-5/17
4 0.0 100
21 روز پیش 8-6-2-1-1
2-2-6/21
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
4 0.0 116
70 روز پیش 1-2-2-3-4
8-8-6/24
ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده
6 0.0 129
146 روز پیش 1-1-2-3-1
4-7-19/34
حاجی نوری گلدیانی ابراهیم بدویزاده
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز ) (3+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1397/04/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 0.0 55
22 روز پیش 4-8-11-1-5
0-0-1/5
یاسین وحاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی
3 0.0 60
78 روز پیش 5-1-4
0-0-1/3
حاج یوسف و مرحوم حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده
3 0.0 54
78 روز پیش 1-4-6
0-0-1/3
شاه محمد شیر محمدی خداوردی طعنه
3 0.0 56
92 روز پیش 4-2-3-2
1-2-0/4
پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق
3 0.0 59
14 روز پیش 2-4-2-11-6
1-2-0/14
صابر دیوه عظیم مهرانی
4 0.0 60
14 روز پیش 6-?-4-2-1
0-1-1/8
آرشام روان باشگاه درخشش
3 0.0 62
14 روز پیش 3-?-7-1-7
2-0-1/8
مرحوم حاج قلیچ حاجی تراچ اراز قربان اونق
3 0.0 66
22 روز پیش 2-2-5-6-2
1-3-0/10
حاج سارا و رحیم نیازی عبدالطیف تمری
3 0.0 63
21 روز پیش 7-8-3-3-6
3-0-1/12
امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری
3 0.0 -
217 روز پیش 4-2-1-7-3
1-1-1/6
مرحوم حاجی احمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار
3 0.0 66
22 روز پیش 3-5-3-4-2
3-1-0/8
هلیا غفاری سلیم خوجملی
5
بندرترکمن نژاد تروبرد داخلی (هندیکاپ 3 و 4 ) (3+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1397/04/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 0.0 95
92 روز پیش 6-4-4-2-3
2-2-2/11
سید امیر رضا تقوی بهمن حاجی زاده
3 0.0 88
181 روز پیش 3-6-1
1-0-1/3
رامین قوجق نژاد و عدنان و آتیلا نیک نهاد امانقلی خوجملی
3 0.0 81
21 روز پیش 1-1-4
0-0-2/3
حاج محمد رضا اختراعی مجید صالح پور
4 0.0 79
21 روز پیش 2-6-6-5-2
3-3-1/15
ایلیاد اوده حاجی محمد نوایی
3 0.0 76
21 روز پیش 4-5-8-1-2
0-1-1/6
محمد حسین طاهرخانی احسان جرجانی
4 0.0 75
70 روز پیش 6-5-5-8-5
5-2-0/20
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی
3 0.0 72
21 روز پیش 3-5-2-1-5
1-1-1/7
ناصر و نادر میکائیلی مصطفی کریمی
4 0.0 75
70 روز پیش 4-6-5-5-2
2-4-0/12
سردار آزمون احمد ایری
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز ) (3+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1397/04/29
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 0.0 55
22 روز پیش 2-4-7-7-11
1-1-0/7
حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی
3 0.0 58
78 روز پیش 2-8-4-8-3
1-1-0/6
حاجی محمد سلاق مخی مختوم نژاد
3 0.0 50
14 روز پیش 6-?-3-7
1-0-0/4
شمس الدین خاکپور قارمحمد گری
3 0.0 50
126 روز پیش 3-4
1-0-0/2
مصطفی قربانقلی امید ایری
3 0.0 50
14 روز پیش 3-6-6-5-9
1-0-0/6
علیرضا آقایی میر فرهاد اورگلی
3 0.0 52
92 روز پیش 8-6-3-6-6
1-0-0/7
مهندس کاظمی احمد ایری
3 0.0 54
14 روز پیش 4-4-10-10-8
1-0-0/7
حکیم ارازلی آشجان قزل
3 0.0 52
92 روز پیش 3-5-5-4
1-0-0/4
سام اسکندری جمشید روشنی
4 0.0 38
22 روز پیش 8-5-3-6
1-0-0/4
کعبه زاودی و احمد پورقاز بهروز کمی
3 0.0 52
78 روز پیش 6-10-12-9-10
0-1-0/10
محمد علاقی اویس رنجبر