جدول مسابقات هفته 6 فصل پاییز آق قلا 1397/08/25

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد ترکمن (Maiden) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1200 متر 12:15 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 54.0 -
-
0-0-0 /0
سید حسین جلالی ابراهیم مهرانی
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
رجب بایلری رحمت الله رجال
3 54.0 -
35 روز قبل 6
0-0-0 /1
پرهام پانته آ یمین اسکندر خوجملی
3 54.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
پرهام و پانته آ یمین اسکندر خوجملی
3 54.0 -
98 روز قبل 6
0-0-0 /1
آرش و یاشار بیگ محمدی الیاس زارعی کسلخه
3 54.0 -
-
0-0-0 /0
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
علی و آریا حسنی مراد تاجی زاده
3 54.0 -
35 روز قبل ?
0-0-0 /1
2
آق قلا نژاد دوخون (Maiden) (2 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1000 متر 13:30 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 54.0 -
-
0-0-0 /0
بایرام مراد شاکری آتا نفس انفاس
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
زین الدین بایلری بهروز ایری
2 54.0 -
63 روز قبل 4
0-0-0 /1
محمد رضا اختراعی مجید صالح پور
2 54.0 -
119 روز قبل 5
0-0-0 /1
علی خزینی نورمحمد اونق
2 54.0 -
35 روز قبل 4
0-0-0 /1
حاج عمر چوری کمال قربانی
2 54.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
حمید محمدی دوردی حاجی عطایی
2 54.0 -
112 روز قبل 7
0-0-0 /1
عمران فروغی توماج و مهدیار پقه عبدالحی مهرانی
2 52.0 -
35 روز قبل 6
0-0-0 /1
تاج محمد دوگونچی اراز زارعی کسلخه
2 52.0 -
141 روز قبل ?
0-0-0 /1
دکتر رحمت الله سلاق یوسف کلته
2 52.0 -
112 روز قبل 8
0-0-0 /1
معید و برهان شیخ ابراهیم مهرانی
2 54.0 -
28 روز قبل 5-?
0-0-0 /2
محمد طاها و حافظ خجسته احمد ایری
2 52.0 -
21 روز قبل 9-7-5-7
0-0-0 /4
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
3
آق قلا نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 3) (3+ ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 42,000,000 ریال جایزه سوم: 22,750,000 ریال جایزه چهارم: 12,250,000 ریال
1000 متر 14:00 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 58.5 85
455 روز قبل 2-3-2-2-1
1-4-2 /8
حامد چاوش جبارصالح پور
3 57.0 85
204 روز قبل 1-3-7-1-4
1-0-2 /6
محمد حسین ساوجی امید جهانیان
4 56.5 81
190 روز قبل 3-2-4-7-3
6-3-1 /18
خانم تکتم اسلامی امید جهانیان
3 55.0 81
14 روز قبل 1-5-1-6-4
0-0-3 /8
ایوب وجدانی عوض خوجملی
3 52.0 79
49 روز قبل 1-1
0-0-2 /2
امین رادان رشید روشنی
3 50.0 70
189 روز قبل 5-4-2-1-3
1-2-1 /9
حاج نادر موحد احمد ایری
4
آق قلا نژاد دوخون (Maiden) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1200 متر 14:30 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 54.0 -
7 روز قبل 7-4-6-2
0-1-0 /4
3 52.0 -
217 روز قبل 3-4-9
1-0-0 /3
سلیمان آرخی عظیم بردی کم
3 54.0 -
28 روز قبل 7-8-4-5-3
1-1-0 /9
حاج فریدون تمنی امید ایری
4 55.5 -
14 روز قبل 7-6-4-5-4
1-0-0 /9
کعبه زاوودی و احمدپورقاز بهمن اونق
3 52.0 -
7 روز قبل 4-5-9-5-8
2-0-0 /10
حاج عبدالوهاب کاظمی امانقلی خوجملی
3 54.0 -
28 روز قبل 9-5-10-5-5
1-0-0 /12
فوزیه و فادیه کر عید قلی قربانی
4 53.5 -
28 روز قبل 10-5-3-7-5
1-0-0 /5
حاج ماقل ساعی محمد ارمشی
3 54.0 -
197 روز قبل 3-9
1-0-0 /2
عرفان نفس قلر عطا مولام نفس قلرعطا
3 52.0 -
21 روز قبل 3-8-4-8-10
1-0-0 /6
تقان بردی ایری امان قلیچ کر
3 54.0 -
21 روز قبل 2-7
0-1-0 /2
ایوب گرگانی نیا یونس کسلخه
5
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس ۴) (3+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
1200 متر 15:15 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 55.5 73
14 روز قبل 1-2-3-3-8
3-1-1 /9
علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری
3 55.0 72
14 روز قبل 4-4-2-6-6
0-5-0 /15
ناز دردی و مجید حاجی کلته یوسف کلته
3 57.0 72
189 روز قبل 6-2-2-2-2
0-4-1 /10
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی
3 54.0 70
14 روز قبل 5-5-7-5-6
0-2-2 /17
ریحانه قزل غیاث غفوری
3 54.0 70
21 روز قبل 2-1-8-4-1
0-1-2 /7
یاسین و عمران کسلخه و فرهام مهروز امین محمد نیکجو
3 55.5 69
7 روز قبل 2-7-6-1-4
3-1-2 /12
امید بدراقی رسول خرمالی
3 55.5 69
7 روز قبل 1-8-8-7-?
0-1-3 /14
مرحوم طواق محمد ایری و حاج امان بردی قوشلی پور منوچهر قزل
3 55.5 69
7 روز قبل 5-3-7-3-1
2-1-3 /21
شهروز اونق عوض خوجملی
4 54.5 68
21 روز قبل 7-1-9-6-10
0-0-3 /12
عبدالصالح میرابی عبدالصالح میرابی
3 53.0 68
7 روز قبل 4-4-4-1-7
1-1-1 /11
حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی
3 53.5 65
21 روز قبل 4-2-3-4-2
1-2-1 /16
متین آیتین و آیلین قزل عبدالرحیم تاشلیانی کر
3 50.0 52
7 روز قبل 8-3-7-7-4
1-0-1 /10
جواد آچاک رمضان آچاک

اسب گرداب به صورت داوطلب شرکت می کند

6
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 2) (3+ ساله) جایزه اول: 131,600,000 ریال جایزه دوم: 56,400,000 ریال جایزه سوم: 30,550,000 ریال جایزه چهارم: 16,450,000 ریال
1200 متر 15:45 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 58.0 97
14 روز قبل 8-4-2-3-3
4-5-3 /21
یعقوب و عبدالله میرابی محمد شریف تاتاری
3 54.0 96
14 روز قبل 2-2-3-5-1
1-5-3 /10
دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده
3 56.0 96
14 روز قبل 3-1-1-4-1
2-1-4 /9
اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی
3 53.5 95
28 روز قبل 1-3-1-4-6
4-2-4 /16
هاتف اونق عبدالقیوم اونق
4 54.0 89
14 روز قبل 9-4-4-8-4
3-3-3 /25
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
3 52.0 88
7 روز قبل 1-1-5-2-2
0-5-3 /16
منصور تراچ و سهیل کوسلی اراز قربان اونق
4 52.0 85
42 روز قبل 1-8-2-2-4
1-4-3 /13
4 51.0 83
7 روز قبل 2-4-6-6-2
3-9-1 /22
کریم چوگان اراز زارعی کسلخه
7
آق قلا نژاد دوخون (Maiden) (3 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1200 متر 16:15 جمعه 1397/08/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 54.0 -
133 روز قبل 7-7-10
0-0-0 /3
حاجی کوشی و حاج صفر نظری نصرت ا... خوجملی
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
آنه دردي قزل میلاد پایدار
3 54.0 -
21 روز قبل 4
0-0-0 /1
تاج محمد کردی میکائیل توماچ
3 52.0 -
21 روز قبل 9
0-0-0 /1
حاج غلامرضا تاجیک جلال حاجی زاده
3 54.0 -
21 روز قبل 11-9
0-0-0 /2
محمد صفا تاتاری جمشید جرجانی
3 52.0 -
197 روز قبل 5-8
0-0-0 /2
رحمان قلی یلقی نژاد اراز قربان اونق
3 52.0 -
112 روز قبل 7-6-6-5-7
0-0-0 /5
حاج نور محمد قری زاده ابراهیم مهرانی
3 54.0 -
21 روز قبل 8-6-10-8
0-0-0 /4
محمد مبین و حاتف کلته ابراهیم مهرانی
4 53.5 -
21 روز قبل 6-6
0-0-0 /2
حاج صفرعلی پقه رحیم بردی مهرانی
4 53.5 -
21 روز قبل ?-10-8
0-0-0 /3
صادق نیازی و مهدی صالحی اراز قربان اونق