جدول مسابقات هفته 5 فصل پاییز تهران 1387/07/19

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 6 تا 22) (از 3 تا 5) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 3
1-0-2 /1
سردار حشمت حسن زاده سلیمان توسلی توماچ ستار مهرانی
01:10.640
2
3 0.0 -
7 روز قبل 1
1-1-1 /1
01:10.690
3
4 0.0 -
7 روز قبل 2-3-4
4-3-0 /3
01:11.040
4
5 0.0 -
22 روز قبل 8-7-9
1-0-2 /3
01:11.430
5
4 0.0 -
14 روز قبل 2-8-6
0-1-1 /3
01:12.470
6
3 0.0 -
14 روز قبل 8
1-0-1 /1
حاج قاسم آلبوقبیش یعقوب غمخوار یعقوب غمخوار
01:12.680
7
4 0.0 -
28 روز قبل 1
1-0-2 /1
01:12.710
8
4 0.0 -
406 روز قبل 8
1-3-1 /1
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات مرتضی نجات
01:13.380
9
4 0.0 -
14 روز قبل 6
1-1-0 /1
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات محمد جینگلو
01:14.090
10
4 0.0 -
364 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:14.210
3 0.0 -
-
0-0-1 /0
محمد مردانی پیمان باقری بی نام
4 0.0 -
7 روز قبل 1
0-0-1 /1
غلامرضا بنی طالبی اسدا.. شریفی بی نام
2
تهران نژاد عرب (هنديکاپ) (از 4 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
6 60.0 -
14 روز قبل 2-4-3-1-?
1-6-7 /7
01:08.810
3
5 60.0 -
378 روز قبل 9-?-1-1
3-2-2 /4
01:09.620
4
5 0.0 -
28 روز قبل 4-5-1-2-1
1-1-3 /9
محمد علی نظام مافی عاشور غراوی عبدالخالق چپرلی
01:09.880
5
4 50.0 -
14 روز قبل 9-2
0-3-2 /2
01:10.430
6
5 54.0 -
378 روز قبل 2-9-9-?-?
0-1-4 /7
01:10.700
7
5 53.0 -
14 روز قبل 3-5-2-9
5-5-5 /4
01:10.740
8
5 52.0 -
14 روز قبل 10-6-2-5-5
2-5-2 /8
01:11.540
9
5 60.0 -
14 روز قبل 6-3-1-2
4-7-4 /4
01:11.690
10
5 52.0 -
14 روز قبل 11-7-7-8-2
1-1-3 /7
01:12.380
3
تهران نژاد دوخون (از 8 تا 50) (از 2 تا 3) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل ?
3-3-4 /1
01:01.820
2
2 0.0 -
14 روز قبل 3-?-3-8-8
4-4-0 /5
01:03.000
3
2 0.0 -
14 روز قبل 2-7-3
5-1-1 /3
01:03.190
4
2 0.0 -
14 روز قبل 6-4-6-7-3
2-2-3 /5
01:03.840
5
2 0.0 -
14 روز قبل 5-11-10-3-12
1-0-1 /5
01:04.560
6
2 0.0 -
28 روز قبل ?-2-11-4-11
2-3-0 /5
عبدالوحید پوری مجید ایری عبداله قولرعطا
01:05.500
7
2 0.0 -
14 روز قبل 7-9-9-9
0-1-1 /4
01:06.040
8
3 0.0 -
63 روز قبل 5-5
3-2-1 /2
حاجی ارازدوردی ایری یعقوب ایری آرش ایری
01:12.840
2 0.0 -
14 روز قبل 4-3-3-4-5
4-0-0 /7
غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام
4
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 74) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
00:59.990
2
2 0.0 -
126 روز قبل 4
3-2-1 /1
محمدرئوف و عارف چوری علی خوجملی عبدالرحیم آرامیده
01:03.560
3
2 0.0 -
-
2-4-2 /0
01:03.670
4
2 0.0 -
14 روز قبل 6
1-0-0 /1
01:04.530
5
2 0.0 -
-
1-0-0 /0
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:05.100
6
2 0.0 -
-
0-1-3 /0
6
2 0.0 -
28 روز قبل 6-9
0-0-0 /2
01:06.840
2 0.0 -
14 روز قبل 9
0-0-0 /1
مجید جهانگرد عثمان چن سبلی بی نام
2 0.0 -
14 روز قبل 4
2-2-2 /1
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
5
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 56) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 5
0-2-6 /1
00:59.930
2
3 0.0 -
161 روز قبل 3-3-5
4-1-1 /3
شرکت پردیس متحد علی عراقی ستار مهرانی
01:00.320
3
3 0.0 -
140 روز قبل 5-12
3-1-2 /2
01:00.430
4
3 0.0 -
14 روز قبل 4-4-5-5-7
3-5-2 /10
01:00.550
5
3 0.0 -
14 روز قبل 3-3-4-8
2-0-0 /4
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا بایرام محمد قولاق
01:02.190
6
4 0.0 -
22 روز قبل 9-4-4-8-10
0-0-0 /5
01:03.630
7
3 0.0 -
91 روز قبل 3-7
1-0-0 /2
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا اسماعیل کوچکی
01:03.690
3 0.0 -
22 روز قبل 10
0-0-0 /1
سرکارخانم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد بی نام
6
تهران نژاد تروبرد (از 8 تا 52) (از 2 تا 5) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل 1-5
1-0-4 /2
00:59.220
2
4 0.0 -
175 روز قبل 7-9-4-2-1
0-2-2 /7
01:01.000
3
3 0.0 -
14 روز قبل 3-3-5-1-11
4-3-4 /5
01:01.390
4
3 0.0 -
126 روز قبل 4-1-5-9-2
0-2-2 /7
01:01.540
5
3 0.0 -
14 روز قبل 7-2-2-2-8
4-5-2 /9
حاج مرتضی فرجی علی خوجملی آرش ایری
01:01.620
6
3 0.0 -
84 روز قبل 5-4-1-3-6
2-1-1 /6
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا عبدالخالق چپرلی
01:01.990
7
4 0.0 -
105 روز قبل 2-2-2-6-5
0-4-1 /5
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا بایرام محمد قولاق
01:02.590
8
5 0.0 -
22 روز قبل 9-6-10-3-7
2-1-0 /9
01:02.960
9
4 0.0 -
133 روز قبل 6-1-2-8-1
0-2-2 /6
01:03.030
10
4 0.0 -
315 روز قبل 10-1-2-6-7
0-2-1 /10
01:03.240
11
3 0.0 -
105 روز قبل 1-3-9
1-0-1 /3
01:04.360
4 0.0 -
133 روز قبل 4-6-4-1
4-0-2 /4
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
7
تهران نژاد تروبرد (از 32 تا 52) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
22 روز قبل 1-2-2-5-2
0-4-3 /9
00:59.800
2
3 0.0 -
22 روز قبل 4-8-3-?-1
2-4-4 /11
00:59.900
3
3 0.0 -
28 روز قبل 3-1-1-1-4
4-2-4 /5
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد
01:00.280
4
4 0.0 -
7 روز قبل 5-1-6-5-4
3-2-3 /16
مصطفی بابانیازی یعقوب ایری آرش ایری
01:00.890
5
4 0.0 -
22 روز قبل 7-7
0-2-3 /2
ماشین سازی مترو پیمان باقری امین محمدی
01:03.440
3 0.0 -
14 روز قبل 3-1-1-1-9
5-4-3 /5
8
تهران نژاد دوخون (از 0 تا 36) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
22 روز قبل 3-6-?-10-?
6-0-3 /14
2
3 0.0 -
14 روز قبل 5-8-8-6-5
0-2-1 /15
01:03.290
3
4 0.0 -
7 روز قبل 6-8-?-7-3
4-3-0 /14
07:03.000
4
3 0.0 -
441 روز قبل ?-1-3-2
1-1-1 /4
01:03.790
01:04.170
6
3 0.0 -
98 روز قبل 7-?-6-2-?
0-1-1 /12
01:04.300
7
4 0.0 -
525 روز قبل 6-5-?-2-10
1-1-0 /7
01:06.320
3 0.0 -
364 روز قبل 7-2-7-9-3
1-1-0 /5
حاج ملاعزیزهلاکوپور حکیم حاجی راد کوچک بی نام
3 0.0 -
22 روز قبل 5-8-9-?-6
0-0-2 /14
خیرآبادی-عموزاده رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام