جدول مسابقات هفته 5 فصل پاییز تهران 1387/07/19

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 6 تا 22 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز پیش 3
1-0-2/1
سردار حشمت حسن زاده سلیمان توسلی توماچ ستار مهرانی
01:10.640
2
3 0.0 -
7 روز پیش 1
1-1-1/1
01:10.690
3
4 0.0 -
7 روز پیش 2-3-4
4-3-0/3
01:11.040
4
5 0.0 -
22 روز پیش 8-7-9
1-0-2/3
01:11.430
5
4 0.0 -
14 روز پیش 2-8-6
0-1-1/3
01:12.470
6
3 0.0 -
14 روز پیش 8
1-0-1/1
حاج قاسم آلبوقبیش یعقوب غمخوار یعقوب غمخوار
01:12.680
7
4 0.0 -
28 روز پیش 1
1-0-2/1
01:12.710
8
4 0.0 -
406 روز پیش 8
1-3-1/1
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات مرتضی نجات
01:13.380
9
4 0.0 -
14 روز پیش 6
1-1-0/1
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات محمد جینگلو
01:14.090
10
4 0.0 -
364 روز پیش 1
0-0-1/1
01:14.210
3 0.0 -
-
0-0-1/0
محمد مردانی پیمان باقری بی نام
4 0.0 -
7 روز پیش 1
0-0-1/1
غلامرضا بنی طالبی اسدا.. شریفی بی نام
2
تهران نژاد عرب (هنديکاپ ) (از 4 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
6 60.0 -
14 روز پیش 2-4-3-1-?
1-6-7/7
01:08.810
3
5 60.0 -
378 روز پیش 9-?-1-1
3-2-2/4
01:09.620
4
5 0.0 -
28 روز پیش 4-5-1-2-1
1-1-3/9
محمد علی نظام مافی عاشور غراوی عبدالخالق چپرلی
01:09.880
5
4 50.0 -
14 روز پیش 9-2
0-3-2/2
01:10.430
6
5 54.0 -
378 روز پیش 2-9-9-?-?
0-1-4/7
01:10.700
7
5 53.0 -
14 روز پیش 3-5-2-9
5-5-5/4
01:10.740
8
5 52.0 -
14 روز پیش 10-6-2-5-5
2-5-2/8
01:11.540
9
5 60.0 -
14 روز پیش 6-3-1-2
4-7-4/4
01:11.690
10
5 52.0 -
14 روز پیش 11-7-7-8-2
1-1-3/7
01:12.380
3
تهران نژاد دوخون (از 8 تا 50 ) (از 2 تا 3) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز پیش ?
3-3-4/1
01:01.820
2
2 0.0 -
14 روز پیش 3-?-3-8-8
4-4-0/5
01:03.000
3
2 0.0 -
14 روز پیش 2-7-3
5-1-1/3
01:03.190
4
2 0.0 -
14 روز پیش 6-4-6-7-3
2-2-3/5
01:03.840
5
2 0.0 -
14 روز پیش 5-11-10-3-12
1-0-1/5
01:04.560
6
2 0.0 -
28 روز پیش ?-2-11-4-11
2-3-0/5
عبدالوحید پوری مجید ایری عبداله قولرعطا
01:05.500
7
2 0.0 -
14 روز پیش 7-9-9-9
0-1-1/4
01:06.040
8
3 0.0 -
63 روز پیش 5-5
3-2-1/2
حاجی ارازدوردی ایری یعقوب ایری آرش ایری
01:12.840
2 0.0 -
14 روز پیش 4-3-3-4-5
4-0-0/7
غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام
4
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 74 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
00:59.990
2
2 0.0 -
126 روز پیش 4
3-2-1/1
محمدرئوف و عارف چوری علی خوجملی عبدالرحیم آرامیده
01:03.560
3
2 0.0 -
-
2-4-2/0
01:03.670
4
2 0.0 -
14 روز پیش 6
1-0-0/1
01:04.530
5
2 0.0 -
-
1-0-0/0
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:05.100
6
2 0.0 -
-
0-1-3/0
6
2 0.0 -
28 روز پیش 6-9
0-0-0/2
01:06.840
2 0.0 -
14 روز پیش 9
0-0-0/1
مجید جهانگرد عثمان چن سبلی بی نام
2 0.0 -
14 روز پیش 4
2-2-2/1
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
5
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 56 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز پیش 5
0-2-6/1
00:59.930
2
3 0.0 -
161 روز پیش 3-3-5
4-1-1/3
شرکت پردیس متحد علی عراقی ستار مهرانی
01:00.320
3
3 0.0 -
140 روز پیش 5-12
3-1-2/2
01:00.430
4
3 0.0 -
14 روز پیش 4-4-5-5-7
3-5-2/10
01:00.550
5
3 0.0 -
14 روز پیش 3-3-4-8
2-0-0/4
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا بایرام محمد قولاق
01:02.190
6
4 0.0 -
22 روز پیش 9-4-4-8-10
0-0-0/5
01:03.630
7
3 0.0 -
91 روز پیش 3-7
1-0-0/2
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا اسماعیل کوچکی
01:03.690
3 0.0 -
22 روز پیش 10
0-0-0/1
سرکارخانم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد بی نام
6
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 8 تا 52 ) (از 2 تا 5) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز پیش 1-5
1-0-4/2
00:59.220
2
4 0.0 -
175 روز پیش 7-9-4-2-1
0-2-2/7
01:01.000
3
3 0.0 -
14 روز پیش 3-3-5-1-11
4-3-4/5
01:01.390
4
3 0.0 -
126 روز پیش 4-1-5-9-2
0-2-2/7
01:01.540
5
3 0.0 -
14 روز پیش 7-2-2-2-8
4-5-2/9
حاج مرتضی فرجی علی خوجملی آرش ایری
01:01.620
6
3 0.0 -
84 روز پیش 5-4-1-3-6
2-1-1/6
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا عبدالخالق چپرلی
01:01.990
7
4 0.0 -
105 روز پیش 2-2-2-6-5
0-4-1/5
مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا بایرام محمد قولاق
01:02.590
8
5 0.0 -
22 روز پیش 9-6-10-3-7
2-1-0/9
01:02.960
9
4 0.0 -
133 روز پیش 6-1-2-8-1
0-2-2/6
01:03.030
10
4 0.0 -
315 روز پیش 10-1-2-6-7
0-2-1/10
01:03.240
11
3 0.0 -
105 روز پیش 1-3-9
1-0-1/3
01:04.360
4 0.0 -
133 روز پیش 4-6-4-1
4-0-2/4
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
7
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 32 تا 52 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
22 روز پیش 1-2-2-5-2
0-4-3/9
00:59.800
2
3 0.0 -
22 روز پیش 4-8-3-?-1
2-4-4/11
00:59.900
3
3 0.0 -
28 روز پیش 3-1-1-1-4
4-2-4/5
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد
01:00.280
4
4 0.0 -
7 روز پیش 5-1-6-5-4
3-2-3/16
مصطفی بابانیازی یعقوب ایری آرش ایری
01:00.890
5
4 0.0 -
22 روز پیش 7-7
0-2-3/2
ماشین سازی مترو پیمان باقری امین محمدی
01:03.440
3 0.0 -
14 روز پیش 3-1-1-1-9
5-4-3/5
8
تهران نژاد دوخون (از 0 تا 36 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1387/07/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
22 روز پیش 3-6-?-10-?
6-0-3/14
2
3 0.0 -
14 روز پیش 5-8-8-6-5
0-2-1/15
01:03.290
3
4 0.0 -
7 روز پیش 6-8-?-7-3
4-3-0/14
07:03.000
4
3 0.0 -
441 روز پیش ?-1-3-2
1-1-1/4
01:03.790
01:04.170
6
3 0.0 -
98 روز پیش 7-?-6-2-?
0-1-1/12
01:04.300
7
4 0.0 -
525 روز پیش 6-5-?-2-10
1-1-0/7
01:06.320
3 0.0 -
364 روز پیش 7-2-7-9-3
1-1-0/5
حاج ملاعزیزهلاکوپور حکیم حاجی راد کوچک بی نام
3 0.0 -
22 روز پیش 5-8-9-?-6
0-0-2/14
خیرآبادی-عموزاده رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام