جدول مسابقات هفته 5 فصل پاییز گنبد کاووس 1387/09/22

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز پیش 5-?-6-?
0-0-1/4
2 0.0 -
-
0-0-0/0
2 0.0 -
28 روز پیش 9
1-0-0/1
حاج صفر گلدی عطا زاده رجب قلیچ گوگ نژاد فیض الله رجال
2 0.0 -
56 روز پیش ?
0-0-0/1
2 0.0 -
28 روز پیش 6-7-9
0-0-0/3
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 28 ) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
35 روز پیش 7-?-4-5
0-0-1/4
امین تاتاروپیمان اونق یعقوب ایری آرش ایری
01:03.710
2
2 0.0 -
21 روز پیش 5-5-4-6-6
0-1-0/9
01:04.130
3
2 0.0 -
21 روز پیش 6-?-?-8-10
4-0-1/7
01:04.550
4
2 0.0 -
21 روز پیش 4-9-11
2-1-0/3
حاجی تاج محمد آخوند مهرانی کاکا چوری عبداله قولرعطا
01:06.300
5
2 0.0 -
49 روز پیش 6
2-2-2/1
مهندس مجید عسگری مجید ایری آق اویلی بشگرد
01:06.410
6
2 0.0 -
35 روز پیش 10
1-2-0/1
عبدالطیف مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:06.830
7
2 0.0 -
-
0-0-0/0
حالت قلی ناظری سبحان پقه اسماعیل کوچکی
01:08.170
8
2 0.0 -
161 روز پیش 5-5
0-0-0/2
01:08.290
9
2 0.0 -
21 روز پیش 7-?-11
1-2-0/3
01:09.190
11
2 0.0 -
42 روز پیش ?-?-4-4
0-0-0/4
01:10.890
2 0.0 -
49 روز پیش ?
0-0-0/1
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 12 تا 74 ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.3 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز پیش 1-1
1-0-9/2
کورش بابازاده حمید روشنی ستار مهرانی
01:47.360
2
2 0.0 -
21 روز پیش 2-1-1
0-5-2/3
سرکار خانم نفیسه عابدینی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:49.280
3
2 0.0 -
21 روز پیش 5-2-6-3-2
3-2-0/6
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی یاسر جرجانی
01:49.320
4
2 0.0 -
21 روز پیش 7-3-1-3-4
2-0-1/5
01:49.570
2 0.0 -
21 روز پیش 4-4-1-2
3-4-3/4
2 0.0 -
189 روز پیش 1-2
0-1-1/2
بابک مهرتاش غفور خوجملی بی نام
2 0.0 -
21 روز پیش 8-2-1-6
3-2-4/4
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هنديکاپ ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
1550 متر 15 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
196 روز پیش 1
1-2-2/1
01:44.000
2
3 53.0 -
21 روز پیش 3-5-2-2-4
3-5-2/15
01:44.830
3
3 53.0 -
21 روز پیش 1-2-5-2-3
2-2-1/5
01:44.970
4
3 55.0 -
35 روز پیش 7-3-1-4-4
3-4-1/14
01:47.000
5
3 56.0 -
35 روز پیش 9-1-5-7-2
4-5-2/12
01:48.130
6
3 58.0 -
56 روز پیش 2-4-4-1-5
0-2-2/9
01:49.600
7
3 54.0 -
35 روز پیش 2-2-7-1-2
1-3-1/10
01:52.550
3 50.0 -
-
2-3-2/0
سرکارخانم رادان رشید ایری بی نام
4 50.0 -
28 روز پیش 1-9-6-4
0-0-1/4
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 54 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.3 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز پیش 5-4-3-6-4
2-4-2/21
01:49.180
2
4 0.0 -
21 روز پیش ?-5-6-6-9
6-4-0/28
01:49.270
3
3 0.0 -
21 روز پیش 3-4-?-4-4
3-3-1/21
کاکاجان وپیمان ریاضی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا
01:50.040
3 0.0 -
21 روز پیش 4-1-?-2-6
1-2-2/8
3 0.0 -
21 روز پیش ?-?-4-2-2
3-3-1/12
3 0.0 -
28 روز پیش 5-1-4-9-6
0-0-1/12
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
3 0.0 -
28 روز پیش 6-10-3-5-7
2-1-1/9
3 0.0 -
28 روز پیش 8-?-?-7-5
2-1-0/20
3 0.0 -
21 روز پیش ?-3-6-3-6
4-2-1/18
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی یعقوب ایری آرش ایری
3 0.0 -
28 روز پیش 3-5-9-1-7
11-4-2/7
عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته بی نام
3 0.0 -
28 روز پیش 7-1-2-4-6
2-4-3/6
مسعود ومیلاد پورانجنار غفور خوجملی بی نام
3 0.0 -
28 روز پیش 2-7-9-8-1
0-1-1/6
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 26 تا 54 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز پیش 9-?-1-?-2
3-4-3/21
01:47.120
2
3 0.0 -
28 روز پیش 6-8-1-2-7
3-4-4/14
حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری فیض الله رجال
01:47.460
3
3 0.0 -
42 روز پیش ?-3-?-1-3
4-0-4/20
01:49.150
4
4 0.0 -
42 روز پیش ?-?-4-6-5
4-5-2/27
01:51.220
5
3 0.0 -
28 روز پیش 11-2-2-1-2
4-4-3/10
01:51.780
6
4 0.0 -
189 روز پیش 9-2-5-3-10
3-3-1/30
01:52.280
7
3 0.0 -
28 روز پیش 2-1-1-11-11
1-2-3/9
01:52.810
3 0.0 -
21 روز پیش 1-3-5-2-7
1-1-4/10
عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (هنديکاپ ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1387/09/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
14 روز پیش 2-1-1-3-1
3-3-7/11
01:45.510
2
3 57.0 -
14 روز پیش 3-7-2-1-1
2-6-6/18
01:46.280
3
3 52.0 -
28 روز پیش 1-6-3-1-1
3-3-8/9
01:47.660
4
4 54.0 -
14 روز پیش 7-5-4-3-6
4-1-5/16
سینا و سعدی قریشی طاهر تراچ اسماعیل کوچکی
01:48.370
5
3 54.0 -
14 روز پیش 5-2-4-2-2
2-8-2/23
01:48.540
6
4 52.0 -
35 روز پیش 1-3-5-7-6
2-3-4/17
01:59.590
7
3 52.0 -
35 روز پیش 7-?-3-3-4
6-5-2/24
02:00.320