جدول مسابقات هفته 6 فصل پاییز گنبد کاووس 1387/09/27

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
47 روز قبل 2-1-2-3-7
2-2-2 /9
حاج سلمان کاغذلو عوض خوجملی عید محمد غراوی
01:07.880
2
3 0.0 -
47 روز قبل ?-1-3-6-2
2-2-3 /9
رئوف پور انجنار-سمیر آق پور آق اویلی خوجملی بایرام محمد ایری
01:08.060
3
3 0.0 -
47 روز قبل ?-1-1-2-1
3-2-8 /9
01:11.230
4
3 0.0 -
26 روز قبل 1-4-2-1-?
3-4-3 /12
01:11.770
5
4 0.0 -
26 روز قبل 6-?-5-7-?
1-3-2 /12
01:11.850
6
3 0.0 -
26 روز قبل 3-4-2-3-7
3-3-3 /16
01:15.400
7
3 0.0 -
47 روز قبل 1-1-4-3-?
1-4-2 /13
01:16.110
8
4 0.0 -
47 روز قبل ?-2-8-3-5
3-2-3 /14
01:36.240
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 54) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
138 روز قبل ?-11-7
0-1-1 /3
01:04.330
2
2 0.0 -
138 روز قبل 10-8-3-7-9
2-2-1 /5
01:04.770
3
2 0.0 -
26 روز قبل 11-?-3-5-6
4-0-1 /7
رسول ومحمد تقی زاده الیاس زارعی کسلخه محمد خوجملی
01:07.210
4
2 0.0 -
-
1-1-1 /0
حاج غفور ارازلی سبحان پقه محمود قولرعطا
01:07.300
01:07.630
6
2 0.0 -
5 روز قبل 4-4-9-11
2-1-0 /4
حاجی تاج محمد آخوند مهرانی کاکا چوری عبداله قولرعطا
01:07.790
7
2 0.0 -
5 روز قبل 8-5-5
0-0-0 /3
01:07.990
8
2 0.0 -
40 روز قبل 11-?-6-10
0-0-0 /4
01:08.810
9
2 0.0 -
5 روز قبل 7
0-0-0 /1
حالت قلی ناظری سبحان پقه احمد پقه
01:08.870
10
2 0.0 -
26 روز قبل 3-6
1-0-0 /2
01:09.420
2 0.0 -
54 روز قبل 3
1-3-5 /1
آرین رهبری کمال جمشیدی بی نام
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
19 روز قبل 2-6-5-6
0-1-3 /4
01:02.580
2
2 0.0 -
19 روز قبل 5-3-?
2-1-0 /3
01:03.970
4
2 0.0 -
19 روز قبل 6-8-2-3-5
1-2-0 /5
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی حاجی محمد نوایی فیض الله رجال
01:05.080
5
2 0.0 -
33 روز قبل 9
0-0-0 /1
محمد حسین هفت تنی جمال آموت آرش ایری
01:05.170
6
2 0.0 -
19 روز قبل 9-7-4
2-3-1 /3
مرحوم ارازمحمد تکه مجید ایری احمد پقه
01:05.360
7
2 0.0 -
19 روز قبل 4-3-7-4-4
1-1-0 /6
01:05.650
8
2 0.0 -
19 روز قبل 7
1-1-1 /1
01:06.010
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 16) (از 3 تا 4) جایزه اول: 11,000,000 ریال جایزه دوم: 4,500,000 ریال جایزه سوم: 2,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
5 روز قبل ?-6-10-3-5
2-1-1 /10
01:03.760
2
3 0.0 -
47 روز قبل 3-9-7-?
1-1-0 /4
01:04.010
3
3 0.0 -
47 روز قبل 2-?-6-4-2
2-2-0 /13
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم فیض الله رجال
01:04.410
01:04.420
5
3 0.0 -
5 روز قبل ?-8-?-?-7
2-1-0 /21
قربان محمد توماچ حمید توماچ آرش ایری
01:06.090
6
3 0.0 -
33 روز قبل 4-?-4-8-7
2-1-0 /14
01:09.170
3 0.0 -
47 روز قبل ?-4-3-5-6
1-0-0 /6
حاج احمد تهرانی حاجی محمد نوایی بی نام
4 0.0 -
47 روز قبل ?-?-7-3-12
2-0-0 /11
حاج بایرام قلیچ بیرامی اراز زارعی کسلخه بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 10 تا 56) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
26 روز قبل 7-1-5
0-2-6 /3
01:01.690
2
4 0.0 -
68 روز قبل 9-6-1-2-8
0-2-2 /7
01:02.540
3
3 0.0 -
5 روز قبل 5-9-1-5-7
4-5-2 /13
01:02.760
4
4 0.0 -
201 روز قبل 4-6-4-1
4-0-2 /4
01:03.100
5
3 0.0 -
40 روز قبل 8-6-1-5-2
1-1-1 /10
01:03.890
6
3 0.0 -
82 روز قبل 5-7-5-1-2
3-2-1 /7
01:03.920
7
4 0.0 -
26 روز قبل 5-1-4-3-7
3-2-2 /9
01:04.310
8
3 0.0 -
26 روز قبل 8-5-10-3-2
2-1-1 /7
01:04.450
9
3 0.0 -
5 روز قبل 7-2-2-7-1
1-3-1 /11
01:04.710
10
3 0.0 -
54 روز قبل 9-11-1-3-9
1-0-1 /5
01:05.370
3 0.0 -
26 روز قبل 9-3-6-2-7
2-2-0 /7
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 58) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
26 روز قبل 3-9-4-2-8
1-2-1 /6
01:04.090
2
2 0.0 -
19 روز قبل 6-6-?-3-4
3-1-0 /9
شادروان امید شیخ نیازی یعقوب زارعی کسلخه اسماعیل کوچکی
01:04.200
3
2 0.0 -
26 روز قبل 8-?-4-5-9
2-2-2 /8
01:05.050
4
2 0.0 -
40 روز قبل 8-?-2-6
0-2-0 /4
01:05.310
5
2 0.0 -
166 روز قبل 5-4-2
3-5-4 /3
01:05.570
6
2 0.0 -
54 روز قبل ?-?-7-7-2
2-3-1 /5
01:05.780
7
2 0.0 -
26 روز قبل 5-?-8-8-2
0-4-0 /6
01:05.910
8
2 0.0 -
40 روز قبل 6-?-?-11-2
1-1-0 /7
01:06.640
9
2 0.0 -
47 روز قبل ?-9-2-5-7
0-1-1 /8
فریدون خرمالی احمد ایری محمد خوجملی
01:06.660
10
2 0.0 -
5 روز قبل 2-5-5-4-6
0-1-0 /10
01:06.810
11
2 0.0 -
19 روز قبل 8-4-?-?-2
1-2-0 /9
01:07.230
12
2 0.0 -
131 روز قبل 3-3-6
4-0-1 /3
مرحوم حاجی امان نیازکلته ابراهیم بازیار آرش ایری
01:09.010
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 12 تا 54) (3 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
26 روز قبل 2-9-8-2-1
1-4-2 /8
01:00.060
2
3 0.0 -
26 روز قبل 6-?-2-2-3
1-4-2 /8
مرحوم عبدالجبار رجب نژاد بهمن اونق آق اویلی بشگرد
01:00.660
3
3 0.0 -
5 روز قبل ?-?-3-6-3
4-2-1 /19
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی یعقوب ایری آرش ایری
01:00.700
4
3 0.0 -
47 روز قبل ?-?-1-3-6
6-0-3 /17
01:00.870
5
3 0.0 -
5 روز قبل ?-4-1-?-2
1-2-2 /9
01:01.066
6
3 0.0 -
5 روز قبل ?-?-?-4-2
3-3-1 /13
01:01.072
7
3 0.0 -
33 روز قبل 3-5-9-1-7
11-4-2 /7
عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته عنایت اله قولرعطا
01:01.492
8
3 0.0 -
26 روز قبل ?-?-9-10-5
0-0-2 /14
عبدالصمد بابایی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:01.776
9
3 0.0 -
68 روز قبل 4-?-1-3-2
1-1-1 /5
01:01.815
10
3 0.0 -
54 روز قبل ?-5-8-9-?
0-0-2 /15
01:02.254
11
3 0.0 -
33 روز قبل 2-7-9-8-1
0-1-1 /6
01:02.850
12
3 0.0 -
222 روز قبل ?-5-?-2-2
2-4-0 /15
01:03.349
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 48) (از 3 تا 5) جایزه اول: 13,000,000 ریال جایزه دوم: 5,500,000 ریال جایزه سوم: 3,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 1387/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
166 روز قبل 5-2-2-3-3
2-5-2 /9
01:01.941
2
3 0.0 -
173 روز قبل 10-3-4-2-?
1-3-2 /9
01:01.290
3
3 0.0 -
5 روز قبل 5-11-2-2-1
4-4-3 /11
01:02.820
4
3 0.0 -
33 روز قبل 7-?-1-7-8
0-0-3 /10
01:03.380
5
3 0.0 -
5 روز قبل 3-3-4-?-4
3-3-1 /22
کاکاجان وپیمان ریاضی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا
01:03.480
6
3 0.0 -
33 روز قبل 10-2-5-1-1
0-2-2 /6
01:03.620
7
3 0.0 -
33 روز قبل 4-2-3-1-1
3-1-2 /13
باباجان شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال
01:03.820
8
5 0.0 -
54 روز قبل ?-7-8-1-3
2-2-2 /20
01:05.820