جدول مسابقات هفته 9 فصل پاییز گنبد کاووس 1387/10/20

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي) (از 3 تا 5) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 12.3 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 2-4-?-?-3
2-2-1 /13
حاج گلدی آخوند پرویز عبدالمنان پرویز یاسر جرجانی
01:58.960
2
3 0.0 -
49 روز قبل 5-?-4-5-10
1-3-3 /10
01:59.990
3
3 0.0 -
49 روز قبل 8-?-8-?-9
3-2-2 /14
02:03.830
4
4 0.0 -
14 روز قبل 4-10-11-?-?
1-5-1 /7
02:04.290
5
3 0.0 -
203 روز قبل 11-1-5-4-?
2-2-1 /9
02:05.340
6
5 0.0 -
84 روز قبل ?-?-?-?-?
1-0-1 /5
02:15.980
7
4 0.0 -
602 روز قبل 7-3
1-0-2 /2
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 54) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
77 روز قبل 3
1-3-5 /1
01:03.540
2
2 0.0 -
23 روز قبل 6-4-4-9-11
2-1-0 /5
حاجی تاج محمد آخوند مهرانی کاکا چوری عبدالخالق چپرلی
01:04.160
3
2 0.0 -
28 روز قبل 9-7-?-11
1-2-0 /4
01:05.300
4
2 0.0 -
28 روز قبل 6-10
1-2-0 /2
عبدالصمد مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:06.220
5
2 0.0 -
49 روز قبل 10-?-?-3
1-0-0 /4
01:06.610
6
2 0.0 -
23 روز قبل 5-10
0-1-0 /2
01:07.300
7
2 0.0 -
49 روز قبل 8
0-0-0 /1
مرحوم حاج پیخی توماچ سبحان پقه عبداله قولرعطا
01:07.530
8
2 0.0 -
23 روز قبل 4
1-1-1 /1
حاج غفور ارازلی سبحان پقه لطیف تمری
01:07.910
9
2 0.0 -
23 روز قبل 8-11-?-6-10
0-0-0 /5
01:07.960
2 0.0 -
28 روز قبل 5-6
2-2-2 /2
حاج حمید عاشورمحمدی مجید ایری بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.590
2
2 0.0 -
23 روز قبل 7-4-3-7-4
1-1-0 /7
باشگاه در ساری مجید ایری احمد پقه
01:02.910
3
2 0.0 -
91 روز قبل 4-6
1-0-0 /2
01:03.890
4
2 0.0 -
23 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
محمد حسین هفت تنی جمال آموت یاسر جرجانی
01:04.880
5
2 0.0 -
23 روز قبل 8-7
1-1-1 /2
01:05.630
2 0.0 -
23 روز قبل 6-9-7-4
2-3-1 /4
مرحوم ارازمحمد تکه مجید ایری بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 58) (2 سال) جایزه اول: 11,000,000 ریال جایزه دوم: 4,500,000 ریال جایزه سوم: 2,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.3 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
23 روز قبل 5-5-4-2
3-5-4 /4
مصطفی صالح پور جلیل قزل احمد پقه
01:47.610
2
2 0.0 -
23 روز قبل 4-8-?-2-6
0-2-0 /5
شاه عبدالظیم تاتاری قربان دردی تیرغم آق اویلی بشگرد
01:48.270
3
2 0.0 -
23 روز قبل 2-10-8-3-7
2-2-1 /6
01:49.180
4
2 0.0 -
23 روز قبل 12-3-3-6
4-0-1 /4
مرحوم حاجی امان نیازکلته دوردی حاجی عطایی فیض الله رجال
01:49.760
5
2 0.0 -
49 روز قبل 9-2-?-3-5
4-1-2 /8
راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:50.350
6
2 0.0 -
23 روز قبل 6-?-?-7-7
2-3-1 /6
01:51.880
7
2 0.0 -
23 روز قبل 9-?-9-2-5
0-1-1 /9
01:54.480
8
2 0.0 -
49 روز قبل 7-?-2
0-1-0 /3
01:54.500
2 0.0 -
23 روز قبل 3-11-?-3-5
4-0-1 /8
سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هنديکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
28 روز قبل 2-3-7-2-1
2-6-6 /19
01:42.100
2
3 55.0 -
28 روز قبل 1-2-1-1-3
3-3-7 /12
01:42.330
3
5 55.0 -
42 روز قبل 6-1-3-3-5
7-5-6 /24
حاج حمید عاشورمحمدی مجید صالح پور بایجان ایری
01:42.480
4
4 59.0 -
42 روز قبل 1-2-2-4-1
9-16-14 /26
01:42.560
5
5 59.0 -
42 روز قبل 4-1-1-1-6
7-8-15 /22
01:43.340
6
4 52.0 -
14 روز قبل 3-4-7-5-4
4-1-5 /18
مرحوم حاج قلیچ حاجی تراج طاهر تراچ احمد پقه
02:48.490
3 52.0 -
14 روز قبل 1-3-1-6-3
3-3-8 /11
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 12 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.3 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
23 روز قبل 1-2-6-5-6
0-1-3 /5
01:43.100
2
2 0.0 -
21 روز قبل 4-3-1-5
2-4-4 /4
01:43.270
3
2 0.0 -
49 روز قبل 8-2-1-6
3-2-4 /4
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی یاسر جرجانی
01:44.810
4
2 0.0 -
21 روز قبل 6-4-7-3-1
2-0-1 /7
01:45.320
5
2 0.0 -
21 روز قبل 2-1-5-3
2-4-2 /4
01:45.490
6
2 0.0 -
21 روز قبل 7-1-2
0-1-1 /3
01:47.400
7
2 0.0 -
28 روز قبل 3-5-2-6-3
3-2-0 /7
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی
01:50.230
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 56) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
23 روز قبل 1-7-1-5
0-2-6 /4
01:42.450
2
3 0.0 -
49 روز قبل 4-3-2-6-6
2-2-0 /7
01:42.750
3
4 0.0 -
23 روز قبل 4-4-6-4-1
4-0-2 /5
01:43.340
4
3 0.0 -
49 روز قبل 2-4-1-5-3
4-2-1 /6
01:43.820
5
3 0.0 -
23 روز قبل 8-8-5-10-3
2-1-1 /8
01:44.110
6
3 0.0 -
23 روز قبل 6-5-7-5-1
3-2-1 /8
01:46.390
7
3 0.0 -
23 روز قبل 5-8-6-1-5
1-1-1 /11
01:49.980
4 0.0 -
56 روز قبل 1-9-6-4
0-0-1 /4
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 34 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1387/10/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز قبل 2-4-?-?-4
4-5-2 /29
01:43.440
2
3 0.0 -
28 روز قبل 1-5-4-3-6
2-4-2 /22
01:43.570
3
3 0.0 -
14 روز قبل ?-1-9-?-1
3-4-3 /23
01:44.410
4
3 0.0 -
23 روز قبل 3-5-11-2-2
4-4-3 /12
01:45.700
5
3 0.0 -
21 روز قبل 10-1-3-1-5
2-2-6 /11
01:45.870
6
3 0.0 -
21 روز قبل 4-1-3-5-2
1-1-4 /11
01:45.930
7
3 0.0 -
21 روز قبل 8-2-2-1-3
3-5-1 /16
آنه محمد وشاه محمد شیرمحمدلی یعقوب زارعی کسلخه فیض الله رجال
01:46.450
8
3 0.0 -
14 روز قبل ?-3-2-6-8
3-4-4 /17
حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری احمد پقه
01:43.440
4 0.0 -
14 روز قبل ?-7-3-4-1
6-1-3 /20